Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de volgende dealerbedrijven onder KvK 30074916 (hierna te noemen uw BMW-dealer):
• Ekris Arnhem, Markweg 4, 6883 JM Velp
• Ekris Lelystad, Poseidonweg 5, 8239 DK Lelystad

• Ekris Nijkerk, Patroonstraat 5, 3861 RN Nijkerk

• Ekris Utrecht, Proostwetering 51, 3543 AC Utrecht
• Ekris Veenendaal, Plesmanstraat 45, 3905 KZ Veenendaal
• Ekris Zeist , Blanckenhagenweg 22-24, 3712 DE Huis ter Heide

Door middel van deze privacyverklaring willen wij u inzicht geven in de wijze waarop en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven, is uw BMW-dealer de (verwerkings)verantwoordelijke. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), respectievelijk, per 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Verantwoordelijke / Verwerkingsverantwoordelijke
(art 1, sub d Wbp / art 4, lid 7 AVG)
De (verwerkings)verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
Uw BMW-dealer heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. U kunt uw BMW-dealer bij klachten of vragen benaderen. Indien nodig zal uw BMW-dealer de FG informeren en betrekken.

Persoonsgegevens
(art 1, sub a Wbp / art 4, lid 1 AVG)
Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de gegevens over een persoon herleid moeten kunnen worden tot een individuele persoon, oftewel aan de hand van de gegevens moet duidelijk zijn om welke persoon het gaat.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
• Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
• Geslacht
• Kenteken van uw voertuig
• Contactinformatie

Verwerking van persoonsgegevens
(art 1, sub b Wbp / art 4, lid 2 AVG)
Een verwerking van persoonsgegevens is een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.

Doelen verwerking persoonsgegevens
(art 8, sub b Wbp / art 6, lid 1, sub b AVG)
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten uit te voeren. In het kader van deze overeenkomst kunnen wij de volgende doelen onderscheiden:
• Verkoop voertuig (proefrit, offerte, verkoop, tenaamstelling).
• Onderhoud voertuig (magazijn, werkplaats, garantie fabrikant).
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken zonder uw toestemming.

Derden
(art 1, sub g Wbp / art 4, lid 10 AVG)
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

Beveiligingsmaatregelen
(art 13-14 Wbp / art 32 AVG)
Wij hebben diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.
Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers geraadpleegd of verwerkt, die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn gegevens
(art 10 Wbp / art 5, lid 1, sub e AVG)
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De bewaartermijn van de gegevens kunt u opvragen bij uw BMW-dealer.

Uw rechten
U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), respectievelijk, per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Een uitgebreide beschrijving van uw rechten vindt u in het document “Rechten van de betrokkenen”.
Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hiervoor contact opnemen met uw BMW dealer.